Faculty and Staff / Graduate Students / Undergraduate Students / Alumni / Alumna

FACULTY AND STAFF

Back to Top

Hexiang Deng

PROFESSOR

CONTACT

Email:hdeng@whu.edu.cn

Office Phone:+86-27-68755257

CURRICULUM VITAE

Fusheng Ke

ASSOCIATE PROFESSOR

CONTACT

Email:kefs@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Hengjiang Cong

ASSOCIATE RESEARCH FELLOW

CONTACT

Email:conghj@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Qi Liu

POSTDOC

CONTACT

Email:liuqi_chem123@163.com

VIEW PROFILE

Zhuo Jiang

POSTDOC

CONTACT

Email:jiangzhuo324@163.com

VIEW PROFILE

GRADUATE STUDENTS

Back to Top

Yushan Wu

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: wys891216@163.com

VIEW PROFILE

Xiaohui Xu

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email:xu970932237@163.com

VIEW PROFILE

Haoqing Jiang

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email:jianghaoqing@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Yang Wang

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email:wangyang2336341@sina.com

VIEW PROFILE

Hongmei Dai

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email:2012282030188@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Liang Zhang

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email:zhangliangemail@126.com

VIEW PROFILE

Jing Cao

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: hazelcao92@163.com

VIEW PROFILE

Jie Wu

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: wendy@163.com

VIEW PROFILE

Wei Zhang

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: zhangweipinbo@126.comm

VIEW PROFILE

Binglin Bie

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: blbie@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Haoyu Liu

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: hyliu@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Yi Zhou

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: yizhou@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Xuan Gong

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email: gongx896@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Wei Yan

Ph.D. Candidate

CONTACT

Email:2017102030005@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Xin Cai

Graduate Student

CONTACT

Email: caixin@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Miaomiao Ma

Graduate Student

CONTACT

Email: mmma@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Yinyin Song

Graduate Student

CONTACT

Email: yinyinsong93@163.com

VIEW PROFILE

Xiaochen Liu

Graduate Student

CONTACT

Email: lxiaochen@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Jinli Han

Graduate Student

CONTACT

Email: jinlihanvip@163.com

VIEW PROFILE

Yufei Shu

Graduate Student

CONTACT

Email:Yufeishu@foxmail.com

VIEW PROFILE

Qi Han

Graduate Student

CONTACT

Email:635204981@qq.com

VIEW PROFILE

Ruiqian Ma

Graduate Student

CONTACT

Email:rqma@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Bingqing Xiong

Graduate Student

CONTACT

Email:xbq799414865@163.com

VIEW PROFILE

UNDERGRADUATE STUDENTS

Back to Top

Sicheng Wan

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:353007068@qq.com

VIEW PROFILE

Jine Wu

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:wje@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Changding Qiu

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:C.D.Qiu@qq.com

VIEW PROFILE

Yuanyuan Fan

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:2015301040057@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Yucong Xia

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:ycxia@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Xinrui Zhang

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:xrzhangchem@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Guoan Huang

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:2016300030067@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Taohang Zhang

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:2015301040204@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

Wenjie Ma

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:mawenjie0329@yahoo.com

VIEW PROFILE

Yiwen He

UNDERGRADUATE STUDENT

CONTACT

Email:ywhe@whu.edu.cn

VIEW PROFILE

ALUMNI

Back to Top

Gongwei Wang

CURRENT POSITION

Postdoctoral Fellow,

University of Wisconcin-Madison

Liang Feng

CURRENT POSITION

Graduate Student,

Texas A&M University

Zhiyu Liu

CURRENT POSITION

Graduate Student,

University of California Los Angeles

Yang Xie

CURRENT POSITION

Graduate Student,

Wuhan University

Xudong He

Jun Chu

Lingxiang Lu

Yangzesheng Sun

Yongfu Guo

Wenhao Zhang

ALUMNA

Back to Top

Wentao Zhou

CURRENT POSITION

Graduate Student,

The Hong Kong University
of Science and Technology

Baoyue Fan

Mei Li

Bosi Peng

Jun Shi

Zhiyue Dong